APELT půjčovna strojů a nářadí

Telefonní kontakt 731 456 874

Nájemní podmínky

v půjčovně nářadí a strojů APELT, 582 22 Přibyslav, Hesovská č. p. 128, telefon +420 731 456 874

 • Nářadí nebo stroj bude pronajat fyzické osobě po předložení občanského průkazu a uhrazení zálohy v hotovosti.
 • Nářadí nebo stroj bude pronajat právnické osobě po předložení originálu výpisu z obchodního rejstříku, dokladu totožnosti osoby, která si nářadí nebo stroj přebírá a plné moci, která prokazuje, že tato osoba je oprávněna z právnickou osobu jednat a uhrazení zálohy v hotovosti.
 • V případě, nesplnění některé z těchto podmínek bude nářadí nebo stroj pronajat až po zaplacení až do výše pořizovací ceny nářadí nebo stroje.
 • Základní doba nájmu je 24 hodin a počíná okamžikem převzetí nářadí nebo stroje. Okamžik převzetí nářadí nebo stroje bude uveden v nájemní smlouvě a při vrácení bude pronajímatelem nájemci potvrzeno datum a hodina převzetí nářadí nebo stroje.
 • Dobu nájmu lze prodloužit pouze písemnou dohodou.
 • Při překročení doby nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné za kolik dnů, po které měl nářadí nebo stroje v užívání, přičemž platí, že za každý další i započatý den je povinen zaplatit pronajímateli nájemné v plné výši, která odpovídá denní sazbě.
 • Nářadí nebo stroj budou vráceny pronajímateli na adrese Přibyslav, Hesovská č. 128.
 • Je nepřípustné, aby nájemce předal nářadí nebo stroj do užívání třetí osobě, aby ho učinil předmětem ručení nebo zástavy nebo prodeje nebo jakéhokoliv jiného zcizení.
 • Nájemce se zavazuje užívat nářadí a stroj výhradně na svojí odpovědnost a v souladu s návodem k obsluze a údržbě, s nimž byl seznámen a k účelům, pro který byl o nářadí nebo stroj vyrobeno.
 • Nájemce odpovídá za to, že nářadí nebo stroj vrátí pronajímateli v dohodnuté lhůtě a ve stavu, v jakém je převzal a s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení. V případě, vrátí-li nájemce nářadí nebo stroj znečištěné, je povinen zaplatit pronajímateli částku 150,- Kč za každé znečištěné nářadí nebo stroj.
 • V případě závady na nářadí nebo stroji je nájemce povinen neprodleně telefonicky informovat pronajímatele a popsat druh závady i hodinu, kdy k ní došlo. Tato povinnost nezbavuje nájemce odpovědnosti za případnou náhradu škody. Bude-li shledáno, že k závadě nebo poškození nářadí nebo stroje došlo zaviněným jednáním nájemce, je nájemce povinen pronajímateli nahradit způsobenou škodu.
 • Pro případ zničení, ztráty nebo odcizení najatého nářadí nebo stroje se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli částku, která odpovídá pořizovací ceně pronajatého nářadí nebo stroje.
 • Pro případ, že si nájemce pronajme nářadí nebo stroj, který vyžaduje zvláštní oprávnění obsluhy, prohlašuje nájemce, že je držitelem takového zvláštního oprávnění.

V Přibyslavi 14. dubna 2009

Richard APELT